SAVJETOVANJE

U dinamičnom poslovnom i regulatornom okruženju pružamo pouzdanu i sveobuhvatnu podršku u mnogim aspektima vašeg poslovanja. Olakšat ćemo vam odluke prateći vas kontinuirano u poslovnom razvoju konstruktivnim i racionalnim poslovnim, financijskim i poreznim savjetima. Pomoći ćemo vam u postizanju stabilnog rasta i kreiranju rješenja koje osiguravaju dugoročan napredak u poslovanju.

Due diligence

Due diligence je važan dio svake faze poslovnog ciklusa, posebno prilikom ulaganja financijskih sredstava, ulaženja u ugovorne odnose ili prilikom akvizicija.

Due diligence podrazumijeva procjenu vrijednosti ciljanog društva analizirajući ga s:

 • financijskog, 
 • komercijalnog i 
 • pravnog aspekta. 

Temeljni cilj provođenja Due Diligence je steći razumijevanje poslovanja ciljanog društva, i potvrditi hoće li ulagač dobiti ono što misli da kupuje, otkrivajući rizike pri sklapanju kupoprodajnih transakcija, pronalazeći stavke za pregovore i pomažući u planiranju integracija nakon sklapanja posla.

Procjene

U okruženju dinamičnih promjena i stalne potrebe prilagođavanja novim tržišnim okolnostima jedna od najvrjednijih informacija je ona o vrijednosti. Kako samog sebe, tako i drugih.

Metode procjene se pažljivo odabiru uzimajući u obzir konkretne okolnosti, potrebe i ciljeve projekta. Koristeći i analizirajući brojne statičke i dinamičke pokazatelje poslovanja, omogućit ćemo Vam visokokvalitetne informacije o vrijednosti društva, financijskom stanju i potencijalnim rizicima i tako vam olakšati donošenje ispravne poslovne odluke. Ultimativni cilj nam je prepoznati potrebe naših klijenata i pružiti uslugu koje će za njihovo poslovanje predstavljati dodatnu vrijednost.

Ocjenjivanje EU projekta ili programa

Cilj evaluacije projekta i/ili programa je donošenje nepristrane ocjene o potencijalu specifičnog projekta, te davanje zaključaka i preporuka radi poticanja promjena i daljnjih poboljšanja razvojnih intervencija. 

Navedene preporuke prilikom evaluacije projekta u svojoj suštini moraju biti realne, odnosno primjenjive i provedive. Cilj davanja preporuka je direktno sugeriranje kako smanjiti pojedine rizike povezane s projektom ili programom, odnosno kako projekt ili program učiniti uspješnijim i učinkovitijim. 

Vrijednost evaluacije između ostaloga očituje se u kvaliteti i kredibilitetu danih preporuka.

Metodologija evaluacije EU projekata i programa prati onu Europske komisije koja prilikom evaluacije primjenjuje sljeće DAC kriterije (šifra koju je uveo Odbor za pomoć u razvoju OECD-a (Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj) radi kategorizacije programa pomoći. Koristi se kao klasifi kacija aktivnosti i u okviru programa EU namijenjenih trećim zemljama, između ostalog programa CARDS i Phare):

 • Relevantnost – Opseg u kojem je aktivnost potpore prilagođena prioritetima i politikama ciljne skupine, primatelja i donatora.
 • Učinkovitost  – Učinkovitost mjeri rezultate, kvalitativno i kvantitativno, u odnosu na ulazne podatke. To je gospodarski izraz koji označava da potpora koristi najmanji trošak resursa kako bi se postigli željeni rezultati. To obično zahtijeva usporedbu alternativnih pristupa koji daju isti rezultat, kako bi se utvrdilo da li je usvojen najučinkovitiji proces.
 • Efektivnost – parametar kojim se mjeri stupanj postizanja ciljeva određene potpore.
 • Utjecaj – Pozitivne i negativne promjene proizašle razvojnom intervencijom, izravno ili neizravno, s namjerom ili bez nje. To uključuje glavne učinke i posljedice koje proizlaze iz aktivnosti na lokalnim društvenim, ekonomskim, okolišnim i drugim razvojnim pokazateljima. 
 • Održivost – Održivost se bavi mjerenjem hoće li se dobiveni pozitivni učinci od neke aktivnosti nastaviti u budućim razdobljima nakon što sredstva za projekt dodjele. Projekti moraju biti ekološki i financijski održivi.

Restrukturiranje poslovanja

Pojam restrukturiranja vrlo često se povezuje s poslovanjem koje se nalazi u fazi kad razvojni ciklus traži nova poslovna rješenja i „preslagivanje resursa“ kako bi se ispravno reagiralo na tržišne i razvojne okolnosti ili kad se ono nađe u značajnim strukturnim i financijskim poteškoćama. Korporativno restrukturiranje podrazumijeva set značajnih promjena u financijskoj strukturi tvrtke, vlasničkoj strukturi, sustavu kontrole, a sve sa ciljem povećanja sadašnje vrijednosti društva.

Najčešći razlozi zbog kojih iskustveno izostaje pravovremeno restrukturiranje poslovanja je ne uviđanje potrebe za promjenama ili nedostatak hrabrosti i preuzimanje inicijative od odgovornih osoba za upuštanje u restrukturiranje poslovanja.

Za zaključiti je da jedini način kako biti i ostati uspješan u gospodarskom okruženju je biti proaktivan, te periodično i konstantno restrukturirati svoje poslovanje, u cijelosti ili samo pojedine segmente poslovanja. Možemo vam pomoći pri dizajniranju novih, aktualnih i racionalnih poslovnih rješenja uzimajući u obzir sve relevantne aspekte.

Porezno savjetovanje

Upravljati poslovanjem između ostaloga podrazumijeva upravljanje poreznim rizicima. Upravljati poreznim rizicima dodatno dobiva na značaju u uvjetima efektivno visoke porezne opterećenosti poslovanja kao što je slučaj u Hrvatskoj.

Cjelovitom paletom poreznih usluga, svojim klijentima nudimo kontinuiran partnerski odnos čiji je cilj  

ponuditi relevantna, inovativna i personalizirana porezna rješenja što za njih predstavlja dodatnu vrijednost i dodatnu snagu za postizanje poslovnog uspjeha.

Paleta porezno savjetodavnih usluga:

 • Izrada porezne strategije
 • Porezna optimizacija
 • Savjetovanje kod poreznih upita, nadzora Porezne uprave 
 • Sastavljanje prigovora i drugih podnesaka koje vodi Porezna uprava
 • Izrada studija o transfernim cijenama
 • Pregled i analiza poslovnih knjiga
 • Preventivni porezni uvid
 • Porezni due dilligence
 • Zastupanje klijenta i drugo

Ostale savjetodavne usluge

Kako bismo klijentima pružili cjelovitu uslugu u skladu s aktualnom situacijom na tržištu, surađujući s vodećim pravnim stručnjacima kreirali smo spektar dodatnih usluga:

 • Praćenje obvezujućih odluka nadležnih tijela (Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, epidemioloških službi, itd.) i redovito obavještavanje klijenta o usvajanju navedenih odluka (npr. Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 od 11. ožujka 2020.g., Klasa: 011-02/20-01/143);
 • Praćenje objava nadležnih tijela u odnosu na mjere i rješenja za poduzetnike, korporacije, poslodavce, uputa poslodavcima u vezi sudbine radnika i prava i obveza iz radnog odnosa, tumačenja i mišljenja u svezi primjene mjerodavnih propisa u okviru izvanrednih okolnosti pojave Koronavirusa (npr. Upute za poslodavce i radnike vezano uz CoV bolesti (COVID_19) Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo- Služba za medicinu rada od 28. veljače 2020. godine, Klasa: 008-02/20-09/1, Ur.Broj: 381-09-92-20-1, mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava od 14. ožujka 2020.g., i sl.);
 • Pružanje pravnih savjeta i razmatranje primjene najpovoljnije opcije za poslodavca i radnike u okviru relevantnih odredbi Zakona o radu, Zakona o obveznim odnosima i drugih propisa (uključujući, ali se ne ograničavajući na: rad od kuće, aneksiranje ugovora o radu u vidu smanjenja plaće ili promjene radnog vremena, prekidi rada bez krivnje radnika, obustava rada ili udaljavanje radnika s radnog mjesta, korištenje godišnjeg odmora, plaćenih ili neplaćenih dopusta, primjena poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu, primjena promijenjenih okolnosti u odnosu na sklapanje ugovora o radu, i drugo);
 • Koordinacija s poduzetnicima, korporacijama, poslodavcima u implementiranju odluka, mjera i uputa u svrhu održanja radnog odnosa te zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, te istovremeno zaštite prava i interesa poslodavca;
 • Izrada odgovarajućih potrebnih i/ili nužnih odluka poslodavca, kao što su primjerice odluke o vezano uz zaštitu zdravlja radnika na radnom mjestu i u prostorijama poslodavca, odluke o uvođenju izvanrednih mjera postupanja zbog pojave Koronavirusa, potvrde poslodavca za potrebe radnika u slučaju uvođenja karantene, itd.;
 • Analiza i tumačenje odredaba Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka i drugih propisa zaštite osobnih podataka u odnosu na provedbu izvanrednih mjera postupanja zbog pojave Koronavirusa, prikupljanje i obradu osobnih podataka fizičkih osoba;
 • Izrada privola radnika u odnosu na obradu i pohranu osobnih podataka radnika i posebne kategorije osobnih podataka radnika (pr. podaci o zdravstvenom stanju);
 • Praćenje objava Agencije za zaštitu osobnih podataka i drugih inozemnih tijela u pogledu obrade osobnih podataka u okviru mjera protiv širenja Koronavirusa;

Newsletter footer