REVIZIJA

Transparentno, informativno i precizno financijsko izvještavanje srž je moderne ekonomije i ključ postizanja maksimalne efikasnosti imovine i kvalitetnog upravljanja obvezama. Revizija ima važnu ulogu u tom procesu dajući objektivno i neovisno mišljenje o pouzdanosti financijskih informacija. Profesionalnim i neovisnim pristupom prilagođenim vašim specifičnim okolnostima pružamo uslugu revizije koja osim kontrolnog efekta donosi dodatnu vrijednost poduzetniku.

Neke od revizijskih usluga koje Vam možemo ponuditi

 1. Revizija financijskih izvješća sastavljenih u skladu s Hrvatskim ili Međunarodnim računovodstvenim standardima.
 2. Revizija projekata financiranih iz EU fondova. Prema Posebnim uvjetima natječaja iz Strukturnih fondova EU (razdoblje 2014. – 2020.), za većinu projekata je, po završetku projekta, obvezna revizija kojom bi ustanovili ispravnost provedbe i knjigovodstvenog evidentiranja troškova projekta. Imamo bogato iskustvo u provođenju ove vrste revizije, a dinamiku i opseg posla dizajniramo tako da djeluje pravovremeno i preventivno kao podrška poduzetniku da ispuni preuzete obveze. 
 3. Revizija konsolidiranih financijskih izvještaja 
 4. Revizija statutarnih promjena kao što su: povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala, revizija spajanja ili pripajanja, revizija osnivanja, podjele i dr.
 5. Uvid predstavlja provođenje analitičkih postupaka koji omogućuju revizoru da izrazi ograničeno uvjerenje da financijske izvještaje ne treba značajnije mijenjati kako bi bili u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja.
 6. Forenzična revizija Temeljni cilj foreznične revizije jest olakšati donošenje strategija za prevenciju prijevara, zatim njihovo točno i pravovremeno otkrivanje te uspješnu istragu značajnih slučajeva prijevare. Naše bogato iskustvo i stručnost u otkrivanju prevara osigurava našim klijentima učinkovitu i pouzdanu podršku u često stresnim i zahtjevnim situacijama kad se pojave sumnje da se događaju nezakonitosti u poslovnom subjektu.

Industrije naših klijenata

 • Autoindustrija
 • Proizvodnja
 • Graditeljstvo i nekretnine
 • Informatičke usluge
 • Komunalne i ostale usluge
 • Turizam
 • Trgovina
 • Poljoprivreda
 • Javni sektor

Uobičajeni benefiti od revizije

 • Povećana kredibilnost i preciznost podataka koji se objavljuju
 • Služi kao uvjerenje dioničarima, koji ne sudjeluju u svakodnevnim poslovnim procesima, da je poslovanje u skladu sa informacijama koje im se dostavljaju. 
 • Ovaj proces smanjuje mogućnost prijevara i utječe na poboljšavanje kvalitete knjigovodstva.

Koje dodane vrijednosti možete očekivati od revizije koju provodi Kulić i Sperk

 • Analizirani financijski podaci Vaše tvrtke koje bolje razumijete
 • Identificirana neka područja za poboljšanje u Vašoj tvrtki
 • Ojačani unutarnji kontrolni procesi

Metodologija revizije

 • Klijentove potreba i očekivanja Revizorske procedure usmjerene su na utvrđivanje preciznih zahtjeva menadžmenta te poslovnih potreba društva prikupljanjem dostatne revizorske evidencije koja udovoljava revizorskim standardima i daje podršku našem revizorskom mišljenju. Poslovodstvo uz pomoć spoznaja generiranih kroz revizorske procedure može osigurati dodatnu korist za poslovanje društva. Kako bi se navedeno postiglo, klijentove potrebe predmet su detaljnih diskusija u fazi planiranja kao i tijekom cijelog procesa revizije. 
 • Revizorski pristup Naš međunarodni standardizirani revizorski pristup, koji je usuglašen s Međunarodnim revizijskim standardima i s općenitim zahtjevima revizorske struke, prilikom oblikovanja revizijskih procedura za svakog klijenta vodi računa o specifičnostima i rizicima poslovnog okruženja kao i o efikasnosti klijentovih poslovnih procesa.
 • Strategija revizije U provođenju revizije vremenski i organizacijski okvir prilagođavamo se okolnostima i potrebama naših klijenat a cijeli postupak se sastoji od sljedećih bitnih cjelina:
  • otkrivanje rizična područja i sukladno njima definiranje glavnih poslovnih i revizorskih pitanja,
  • provođenje glavnog dijela revizorskih procedura prije datuma bilance, i sukladno tome pravovremena komunikacija eventualno uočenih potreba korekcija kako bi se one pravovremeno provele,
 • Opseg revizije Opseg revizije je, prije svega, određen procjenom rizika koja se provodi za svako pojedino područje revizije. Analiziranjem ključnih poslovnih procesa i internih kontrolnih sustava utvrđujemo stupanj rizika te mogućnost nastanka materijalnih pogrešaka na pojedinim pozicijama ili financijskim transakcijama. Našu reviziju usmjeravamo na materijalno značajne pozicije uz primjenu učinkovite kombinacije revizorskih procedura.
 • Izvješćivanje Naše je izvješćivanje orijentirano klijentovim potrebama te stoga, izuzev pripreme standardnog revizorskog mišljenja, informiramo odgovarajuće razine managementa o eventualnim slabostima uočenim tijekom predrevizije (Early Warning Report) a dalje, našim Pismom upravi nakon provedene revizije, također informiramo upravu društva i nadzorni odbor o mogućnostima poboljšanja sustava interne kontrole, organizacije kao i poboljšanja u upravljanju troškovima.

Newsletter footer