MSFI 16 – utjecaj COVID-19 na računovodstvo najmova

Mnoga istraživanja koja su prethodila usvajanju Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 16 – Najmovi, pokazala su da društva koja kotiraju na burzi imaju preko 3 trilijuna USD obveza vezanih za najmove, od kojih 85% nije bilo iskazano u bilanci.
Usvajanje i primjena MSFI-ja 16, od 01. siječnja 2019. godine, rezultirala je kapitalizacijom operativnih najmova čime je omogućen jasan pregled imovine s pravom upotrebe i iskazivanje realnog stanja bilance.

MSFI 16 se primjenjuje na sve najmove (uključujući i podnajmove), izuzev najma biološke imovine, najma neobnovljivih prirodnih resursa, koncesije (djelokrug IFRIC-12), licence (MSFI-15) te prava (MRS 38).
Primjena MSFI-ja 16, ima direktan utjecaj na financijsko izvještavanje dok ekonomska pozicija i novčani tokovi društva ostaju isti kako je prikazano u nastavku.

Također, navedeno ima značajan utjecaj i na financijske pokazatelje profitabilnosti kao što su ROA i ROE te pokazatelje poslovne uspješnosti EBITDA, EBIT.
Obveza za imovinu s pravom upotrebe početno se mjeri u visini sadašnje vrijednosti ukupnih plaćanja za najam kroz razdoblje trajanja najma utvrđene odgovarajućom diskontnom stopom.

Nakon početnog priznavanja imovine s pravom korištenja, moguće je da će tijekom trajanja najma biti potrebno ponovno mjeriti obvezu po najmu ukoliko dođe do promjene:
I. trajanja ugovora o najmu
II. u procjeni otkupa imovine s pravom korištenja
III. u očekivanom iznosu koji treba bit plaćen na temelju jamstva za ostatak vrijednosti
IV. u budućim plaćanjima slijedom promjene indeksa koji se koriste za utvrđivanje plaćanja.

Pandemija uzrokovana virusom COVID-19 dovela je do mogućeg ponovnog vrednovanja imovine s pravom korištenja. Zbog novonastale situacije Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) je u svibnju 2020. godine usvojio izmijenjeni MSFI 16 Najmovi, koji se odnosi na sva smanjenja obveza po najmovima koja su u dospijeću do 30. lipnja 2021. godine, pod uvjetom da ne postoje ostale značajnije izmjene u uvjetima ugovora o najmu.
Mogući utjecaji COVIDA-19 su primjerice: odgoda ili oslobođenje plaćanja za određeno razdoblje, smanjenje naknade najma, prelazak na varijabilnu komponentu najma kao što je npr. ostvareni promet te ostale kombinacije.

Ukoliko trebate više informacija o novoj uredbi MSFI-ja 16 te savjete kako provesti navedene utjecaje COVIDA-19 na financijske izvještaje slobodno nas kontaktirajte.

Newsletter footer